Stadgar

2010-03-21     STADGAR  FÖR BLEKINGE VETERANBÅTAR

§ 1             ÄNDAMÅL         Klubbens ändamål är

att sammanföra intresserade av veteranbåtar ( 30 år och äldre) från olika områden i Blekinge med omnejd
att förmedla och uppehålla kontakter med veteranbåtsintresserade på andra orter.
att samarbeta i frågor av gemensamt intresse.
att genom vänskaplig samvaro främja ett gott kamratskap
att förkovra medlemmarna i sjömanskap samt sprida intresset för  veteranbåtar

Klubben är religiöst och partipolitiskt obunden.

§ 2             MEDLEMSKAP

Klubben är öppen för veteranbåtsintresserade oavsett om personen har båt eller inte.
Medlemskap förvärvas genom att man ansöker om sådant hos styrelsen.
Medlem kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur klubben, om särskilda skäl föreligger.

§ 3       FIRMATECKNARE

Klubben tecknas av ordförande.
I bank och postgiro tecknas klubben av ordförande och kassör var för sig.

§ 4       KLUBBENS UPPHÖRANDE

Om klubben upphör skall tillgångarna fördelas enligt beslut på årsmötet.

§ 5.            VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.

§ 6             STYRELSE

Styrelsen väljs vid årsmöte och består av ordförande jämte 4 ledamöter och 1 suppleant. 1 revisor, 1 revisorsuppleant
Ordförande väljs för ett år.
Första året väljs halva styrelsen för ett år. Övriga ledamöter väljs för två år.
Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.
Postmottagare är sekreteraren som skall vara bosatt i blekinge län

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då tre ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Åliggande

Det åligger styrelsen

att leda klubbens verksamhet
att förvalta klubbens medel
att behandla förslag från klubbmedlem
att avge årlig verksamhetsberättelse

§ 7                   SAMMANKOMSTER

Klubbsammankomst anordnas minst 4 ggr/år vara ett  är årsmöte.

Årsmöte                      Årsmöte avhålls under mars månad.

Kallelse skall utfärdas av styrelsen senast tio dagar före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 • Mötets stadgeenliga utlysning
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande vid årsmötet
 • Val av sekreterare vid årsmötet
 • Val av två protokolljusterare
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Verksamhetsplan/handlingsplan för kommande år
 • Budget
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av ordförande
 • Val av övriga styrelseledamöter
 • Val av suppleanter
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

§ 8       FÖRÄNDRING AV STADGAR

För ändring av klubbens stadgar fordras beslut med två tredjedelars majoritet av angivna röster vid två på varandra följande klubbsammankomster, varav ett årsmöte.

Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före den sammankomst då det skall behandlas.

Meddelande om att stadgeändring skall behandlas, måste anges på kallelsen.

Beslut om klubbens upplösning fattas på årsmötet. Beslutet måste fattas av minst 75 % av medlemmarna varav samtliga av klubbens medlemmar skall beredas tillfälle att yttra sig.

2009-03-22
För Blekinge veteranbåtar
Britt Kilsäter