Blekinge Veteranbåtar inbjuder till Årsmöte

Tid: Den 26 mars klockan 15:00
Plats: Saxemara båtvarv

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 justerare
 6. Godkännande av årsmötets utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2017
 12. Inkomna förslag och motioner
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2017
 14. Val av 2 styrelseledamöter för två år
 15. Val av en suppleant för ett år
 16. Val av revisor och revisorsuppleant för ett år
 17. Val av valberedning
 18. Diskussion om verksamhetsplan för 2017
 19. Medverkan på Östersjöfestivalen
 20. Övriga frågor
 21. Mötet avslutas

Välkommen
/ Ordföranden