Dags för årsmöte

Tid: Den 1 april klockan 15:00
Plats: Saxemara båtvarv

Dagordning för årsmötet

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av 2 justerare
 6. Godkännande av årsmötets utlysande
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk rapport
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift för 2018
 12. Inkomna förslag och motioner
 13. Val av ordförande för verksamhetsåret 2018
 14. Val av 2 styrelseledamöter för 2018 och 2019
 15. Val av en suppleant för 2018
 16. Val av revisor och revisorsuppleant för 2018
 17. Val av valberedning för 2018
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas

Välkommen
/ Ordföranden